Dłużne i kapitałowe papiery wartościowe, które są nabywane i utrzymywane głównie w celu sprzedaży w bliskim terminie, są klasyfikowane jako papiery wartościowe przeznaczone do obrotu i wykazywane w wartości godziwej, z niezrealizowanymi zyskami i stratami uwzględnionymi w rachunku zysków i strat.

Księgowość: dłużne i kapitałowe papiery wartościowe

Dłużne i kapitałowe papiery wartościowe niesklasyfikowane jako papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności lub papiery wartościowe przeznaczone do obrotu są klasyfikowane jako papiery wartościowe „dostępne do sprzedaży” i wykazywane w wartości godziwej, a niezrealizowane zyski i straty są wyłączone z zysków i strat i wykazywane w oddzielnej pozycji kapitału własnego (inne całkowite dochody). Więcej podpowie Ci księgowość Legionowo.

FAS 124Sprawozdanie z rachunkowości finansowej nr 124, Rachunkowość niektórych inwestycji organizacji niekomercyjnych, powszechnie znane jako „FAS 124”, jest standardem rachunkowości wydanym w listopadzie 1995 r. przez FASB, który wszedł w życie dla jednostek posiadających lata obrotowe rozpoczynające się po dniu 15 grudnia 1995 r.

FAS 124 wymaga, aby w przypadku inwestycji w kapitałowe papiery wartościowe o łatwo możliwej do ustalenia wartości godziwej oraz w przypadku wszystkich inwestycji w dłużne papiery wartościowe organizacja nienastawiona na osiąganie zysku wykazywała je w wartości godziwej, a zyski i straty ujęte w sprawozdaniu z działalności. Wąski wyjątek stanowi zezwolenie na ograniczone rozliczanie organizacji nienastawionej na zysk, jeżeli porównywalne podmioty gospodarcze prowadzą działalność w tej samej branży.

Usługi biura księgowego z zapracowany księgowym

Księgowość i FAS 157 / Kodyfikacja standardów rachunkowości Temat 820

Deklaracja FAS 157 zawiera następujące elementy:

Jasność definicji wartości godziwej;

Hierarchia wartości godziwej stosowana do klasyfikacji źródeł informacji wykorzystywanych przy wycenie wartości godziwej (tj. informacji rynkowych lub nierynkowych);

rozszerzone wymogi dotyczące ujawniania informacji w odniesieniu do aktywów i zobowiązań wycenianych w wartości godziwej; oraz

Zmiana długoletniego założenia księgowego, zgodnie z którym cena transakcyjna składnika aktywów lub zobowiązań ustalona na dzień wyceny jest równa jego wartości godziwej ustalonej na dzień wyceny.

Wyjaśnienie, że zmiany ryzyka kredytowego (zarówno ryzyka kontrahenta, jak i własnego ratingu kredytowego) muszą być uwzględnione w wycenie.

FAS 157 definiuje „wartość godziwą” jako „wartość godziwą”: „Cena, która zostałaby uzyskana za sprzedaż składnika aktywów lub zapłacona za przekazanie zobowiązania w ramach uporządkowanej transakcji pomiędzy uczestnikami rynku na dzień wyceny”.

FAS 157 ma zastosowanie tylko wtedy, gdy inna zasada rachunkowości wymaga lub dopuszcza wycenę tej pozycji według wartości godziwej. Chociaż FAS 157 nie wprowadza żadnych nowych wymogów nakazujących stosowanie wartości godziwej, przedstawiona definicja wprowadza pewne istotne różnice.

Po pierwsze, opiera się ona na cenie wyjścia (dla składnika aktywów, cenie, za jaką zostałby sprzedany (cenie kupna), a nie na cenie wejścia (dla składnika aktywów, cenie, za jaką zostałby kupiony (cenie sprzedaży)), niezależnie od tego, czy jednostka planuje utrzymanie składnika aktywów w celu dokonania inwestycji, czy jego późniejszą odsprzedaż.